Ostutingimused

 

MÜÜGILEPING

 

1. MõISTED

1.1. Müüja - ML Järelevalve OÜ

1.2. Ostja - isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping

1.3. Pooled - Ostja ja/või Müüja, koos või eraldi

1.4. Leping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toodete müügileping, mis sisaldab käesolevaid tingimusi

1.5. Tüüptingimused - käesolevad Lepingu tingimused

1.6. Tooted - Müüja poolt oma veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted, ainsuses või mitmuses

1.7. Tellimus - Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja veebilehe kaudu Müüjale esitatud tellimus.

1.8. Pakkumus - Müüja poolt esitatud ettepanek Ehitustoote müügilepingu sõlmimiseks, mis sisaldab Müüja selgelt väljendatud tahet olla Ostja nõustumuse korral selle lepinguga õiguslikult seotud.

1.9. Hinnapäring - Ostja poolt esitatud küsimus Müüja poolt müüdava(te) ehitustoo(de)te maksumuse kohta. Hinnapäring võib sisaldada lisaks maksumusele ka küsimusi ehitustoote muude omaduste kohta.

1.10. Ehitustoode - ehitisse püsivaks paigaldamiseks ettenähtud ehitusmaterjal või  toode, mida Müüja Lepingus kokkulepitud tingimustel Ostjale müüb ja mida Ostja ostab.

1.11. Tarne - Lepingus kokkulepitud tingimustel Ehitustoote kättesaadavaks tegemine ja Müüjalt Ostjale üleandmine.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolevate Tüüptingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Tüüptingimused on Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates nendega nõustumisest.

2.2. Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

3. TOODETE OMADUSED JA HINNAD

3.1. Müüja poolt müümiseks pakutavad Tooted on avaldatud Müüja veebilehel liigitatuna erinevatesse tootekategooriatesse.

3.2. Müüja pakub müümiseks Tooteid veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega.

3.3. Müüjal on õigus Toodete omadusi ja/või hindu igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste ja/või hindade veebilehel avaldamisega. Kui Toodete omadused ja/või hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Toodete omadused ja hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

3.4. Käesolevate Müügitingimuste  tähenduses lähtutakse hinnast, mis sisaldab käibemaksu. Käibemaks lisatakse iga üksiku Ehitustoote hinnale vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

4. TELLIMUSTE ESITAMINE JA KINNITAMINE

4.1. Toodete ostmiseks esitab Ostja Müüja veebilehe kaudu Müüjale Tellimuse.

4.2. Tellimuse esitamiseks valib Ostja Müüja veebilehel pakutavate Toodete seast talle sobiva toote, lisab selle Müüja veebilehe kaudu ostukorvi, märkides samas ära koguse, milles Ostja vastavat Toodet osta soovib.

4.3. Tellimuse kinnitamiseks teeb Ostja järgmised toimingud:

4.3.1. teatab Müüjale veebilehe kaudu oma andmed (sh kontaktandmed), mille teatamist Müüja veebilehe vahendusel on nõudnud ning mida Müüja vajab Ostjale arve esitamiseks ja/või Ostjaga ühenduse saamiseks ja tutvub Tüüptingimustega ning aktseptib need Müüja veebilehe kaudu.

4.4. Pärast Tellimuse kinnitamist saab Ostja Tellimusest koopia oma e-maili aadressile. Soovi korral on Ostjal võimalik igale konkreetsele Tellimusele kohalduvate Tüüptingimustega tutvuda Müüja veebilehe vahendusel igakordselt enne vastava Tellimuse kinnitamist.

 

5. ARVETE ESITAMINE JA TOODETE EEST TASUMINE

5.1. Kui Ostja on Tellimuse kinnitanud, väljastab Müüja Ostjale tellitud Toodete eest tasumiseks Arve ning teatab tarneaja e-posti teel.

5.2. Ostja kohustub Toodete eest tasuma vastavalt Müüja poolt väljastatud arvele. Toodete eest tasumine toimub pangaülekande tegemise teel internetipanga vahendusel, pangakontoris või muul Ostja poolt valitud viisil (nt pangaautomaadi abil). Toodete eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud summa laekumisest Müüja pangakontole.

5.3. Toodete eest tasumisega Ostja avaldab ja kinnitab, et on tutvunud tellitud Toodete kohta Müüja veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega, Tüüptingimuste ning Müüja poolt talle esitatud arvega, nendest aru saanud ning nendega nõus.

5.4. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui arvel näidatud kogusummast on laekunud Müüja arvelduskontole 50%.

 

6. TELLIMUSTE TÄITMINE NING TOODETE VASTUVÕTMINE

6.1. Kui Ostja on Tooted tellinud, ning nende eest tasunud, asub Müüja Ostja Tellimust täitma.

6.2. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle tellitud Toodete Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Tooteid kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu, läheb nende juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

6.3. Eelneva kokkuleppe korral võib kaupleja tarbijale tellitu asemel üle anda ka muu vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama hinna ja kvaliteediga teenuse. Kui aga tarbija asendatud kauba tagasi saadab, kannab tagastamiskulud kaupleja. (VÕS § 59 lg 3).

 

7. LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE JA MÜÜJA VASTUTUS

7.1. Toodete vastuvõtmisel kohustub Ostja Tooted üle vaatama või üle vaadata laskma. Kui Ostja avastab, et Tooted ei vasta Lepingutingimustele (sh koguse ja/või omaduste osas), kohustub Ostja sellest Müüjale viivitamatult teatama. Lepingutingimustele mittevastavusest, mis Toodete vastuvõtmise ajal oli olemas, kuid mida Toodete ülevaatamise käigus ei avastatud, kohustub Ostja Müüjale teatama mõistliku aja jooksul pärast selle avastamist, kuid mitte hiljemalt kui kolmekümne (30) päeva jooksul Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminemisest, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui Ostja ei teata Müüjale Toodete Lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda Toodete Lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toodete Lepingutingimustele mittevastavusele tugineda, kui seadusest ei tulene teisiti.

7.2. Müüja vastutab Toodete Lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

 

8. LEPINGU KEHTIVUS JA LEPINGUST TAGANEMINE

8.1. Leping jõustub Ostja poolt Tellimuse kinnitamisest ning lõpeb:

8.1.1. kui Ostja ei ole tellitud Toodete eest tasunud hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul Tellimuse kinnitamisest või

8.1.2. Lepingu kohase täitmisega või

8.1.3. muul seaduses sätestatud alusel.

8.2. Ostjal on õigus enne Müüja poolt Toodete Ostjale üleandmist Lepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud ning Ostja poolt tasutud arve numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks. Tarbija võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul peale kauba kätte saamist.

8.3. Lepingust taganemise korral jääb 10 % Ostja poolt Toodete eest tasutust Lepingu lõpetamise tasuna Müüjale ning 90 % tagastab Müüja Ostjale hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul Ostja taganemisavalduse kättesaamisest, kui Lepingust või seadusest ei tulene teisiti.

8.4. Kui Ostjaks on tarbija, on Ostjal õigus lisaks Tüüptingimustes sätestatule Lepingust taganeda ka neljateistkümne (14) päeva jooksul ajast, mil Tooted on jõudnud Ostjani. Kui tarbijast Ostja Lepingust taganeb, tagastab Müüja Ostjale tema poolt Toodete eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul ajast mil Ostja on tagastamisele kuuluva kauba Müüjale tagastanud. Tagastamisega seotud kulud kannab Ostja. Kui ostaks on Tarbija, kannab Ostja tagastamise kulud summas kuni 10 EUR.

8.5. Lepingust taganemise korral peab Ostja Müüjalt saadud Tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kui tagastamisele kuuluvad Tooted on halvenenud, kohustub Ostja Toodete väärtuse vähenemise Müüjale hüvitama. Müüjal on õigus Ostja vastu tekkinud hüvitamise nõue tasaarvestada Ostja nõudega Toodete eest tasutu tagastamiseks.

8.6. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

8.7. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti:

8.7.1. Audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui Klient on ümbrise avanud;

8.7.2. Toodetele, mida on kasutatud (välja arvatud juhul kui tootega tutvumine on toodet kasutamata võimatu).

 

9. GARANTII

9.1. Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 (kahe) aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.

9.2. Müüja ei vastuta:

9.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;

9.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

9.2.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

9.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

9.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.

 

10. MUUD SÄTTED

10.1. Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti teel). Informatsioonilise sisuga teateid ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).

10.2. Müüjal on õigus Tüüptingimusi igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Tüüptingimuste veebilehel avaldamisega. Kui Tüüptingimused muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Tüüptingimused, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

10.3. Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

11. VÄÄRAMATU JÕUD

11.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

11.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  •